Naujienos

EMN metinė ataskaita: kokie pokyčiai įvyko migracijos ir prieglobsčio srityje 2021 m.?

2022 06 15


Metinėje Europos migracijos tinklo (EMN) migracijos ir prieglobsčio ataskaitoje pateikiama svarbiausių 2021 m. įvykių Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse, Norvegijoje ir Sakartvele apžvalga. Nors praėjusiais metais COVID-19 krizė vis dar neigiamai veikė migracijos ir prieglobsčio sritis, politiniai neramumai darė spaudimą prieglobsčio ir priėmimo sistemoms. Šie iššūkiai lydėjo daugelį metų egzistuojančias problemas kaip poreikį atnaujinti migracijos valdymo sistemas bei užtikrinti prieglobsčio prašytojų apsaugą.

2021 m. migracijos ir prieglobsčio srityse įvyko nemažai pokyčių. Bandydamos spręsti migrantams kylančius iššūkius, ES šalys ir toliau jautė COVID-19 pandemijos padarinius integracijos, darbo rinkos ir apgyvendinimo klausimų atžvilgiu. Dažniausiai Bendrijos narėse buvo pratęsiami leidimai gyventi konkrečių trečiųjų šalių piliečiams ir įvedami keliavimui taikomi apribojimai. Atitinkamai prieglobsčio srityje pradėtos taikyti priemonės, kuriomis siekta užkirsti COVID-19 plitimą migrantų apgyvendinimo centruose.

Be to, praėjusiais metais Baltarusijos pasienio krizė ir Afganistano vyriausybės žlugimas nelauktai sukėlė į Europą patekti bandančių migrantų srautus. 2021 m. birželį, tebesitęsiant geopolitinei krizei, Baltarusija ėmė organizuoti migrantų tranzitą link Estijos, Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos. Reaguojant į Minsko veiksmus, šiose ES šalyse pradėtos taikyti nepaprastosios priemonės kaip sustiprinta sienos apsauga, o ES lygiu imtasi laikinųjų priemonių, kuriomis siekta suvaldyti nepaprastąją padėtį humanišku, tvarkingu ir oriu būdu. Pažymėtina ir tai, kad Talibanui perėmus Afganistano kontrolę praėjusių metų rugpjūtį, dauguma Bendrijos narių šioje šalyje vykdė Afganistano piliečių evakuacijos operacijas.

ES ir nacionaliniame lygmenyse kreiptas dėmesys į veiksmingumo ir efektyvumo didinimą bandant užtikrinti geresnį migracijos valdymą. Pavyzdžiui, Europos Komisija Migracijos ir prieglobsčio pakto rėmuose vystė visapusišką požiūrį migracijos, prieglobsčio, integracijos ir sienų valdymo klausimais. Didindamos efektyvumą ir veiksnumą migracijos politikos ir valdymo atžvilgiu, Bendrijos narės įgyvendino plataus masto teisėkūros ir organizacinius pokyčius. Ypatingas dėmesys kreiptas inovacijų, procesų lengvinimo ir migracijos valdymo skaitmenizacijos temoms, o sienų valdymo srityje kelios valstybės įgyvendino plataus masto ES informacinių sistemų technologijas.

Bendrijos narėse taip pat buvo įtvirtintos įvairios priemonės, kuriomis siekta pritraukti darbuotojus iš trečiųjų šalių, akcentuojant aukštos kvalifikacijos specialistus bei darbo jėgos trūkumą patiriančių ekonomikos sričių darbuotojus. Tuo pačiu prieglobsčio prašytojų ir pabėgėlių apsauga visus 2021 m. išliko prioritetų sąrašo viršuje.

Metinėje prieglobsčio ir migracijos ataskaitoje pastebima, kad 2021 m. Sąjungos ir nacionaliniame lygmenyse buvo įtvirtintos naujos bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis formos. Pasitelkiant tokio pobūdžio bendradarbiavimą, siekta ne tik užkirsti kelią neteisėtos migracijos srautams, bet ir bandyta pritraukti kvalifikuotą darbą dirbančius migrantus. Galiausiai 2021 m. kovą prie EMN stebėtojos teisėmis prisijungė Sakartvelas ir Moldova.

Nuorodos:
ES ataskaita (EN)
ES ataskaitos santrauka (EN)
Informacinis pranešimas (EN)
ES statistika (EN)