Studijos

Nelegalus trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas (2023)
Nelegalus trečiųjų šalių piliečių įdarbinimas (2023)
Studijoje nagrinėjamas 2017-2022 m. laikotarpis, gilinantis į Lietuvos institucijų taikomas priemones, kuriomis bandoma užkirsti kelią nelegalaus trečiųjų šalių piliečių įdarbinimui. Tyrime supažindinama su institucijoms kylančiais iššūkiais, taip pat identifikuojamos gerosios praktikos.
Laikinosios apsaugos direktyvos taikymas: iššūkiai ir geroji praktika (2023)
Laikinosios apsaugos direktyvos taikymas: iššūkiai ir geroji praktika (2023)

Studijoje siekiama apžvelgti Laikinosios apsaugos direktyvos taikymą 2023 m. Tyrime detalizuojama laikinosios apsaugos gavėjų padėtis, supažindama su EMN valstybėms narėms kylančiais iššūkiais ir pasidalinama gerosiomis patirtimis.

Tarptautinės apsaugos prašytojų integracija į darbo rinką (2022)
Tarptautinės apsaugos prašytojų integracija į darbo rinką (2022)

Studijoje nagrinėjama, kaip tarptautinės apsaugos prašytojams pavyksta integruotis į darbo rinką. Atliktame EMN tyrime apžvelgiamas tarptautinės apsaugos prašytojų įdarbinimas ir savarankiškas darbas, taip pat paramos priemonės, skirtos integracijai į darbo rinką ir savarankiško užimtumui didinimui. 

Moterų migrančių integracija: politikos kryptys ir priemonės (2021)
Moterų migrančių integracija: politikos kryptys ir priemonės (2021)

Studijoje įvertinama ar ir kiek Lietuvoje kreipiamas dėmesys į moteris migrantes iš trečiųjų šalių formuojant integracijos politikas ir priemones. Tikslui įgyvendinti apžvelgiami nacionaliniame lygmenyje prieinami tyrimai ir pristatoma naujausia Eurostato statistika.

Dėl prekybos žmonėmis nukentėję trečiųjų valstybių piliečiai: aptikimas, identifikacija ir apsauga (2021)
Dėl prekybos žmonėmis nukentėję trečiųjų valstybių piliečiai: aptikimas, identifikacija ir apsauga (2021)
Studijoje 2015-2020 m. laikotarpyje tiriamos 25 Bendrijos šalyse, Norvegijoje ir Sakartvele taikytos priemonės ir pasireiškusios gerosios praktikos, kuriomis siekiama aptikti, identifikuoti ir apsaugoti dėl prekybos žmonėmis nukentėjusius trečiųjų valstybių piliečius.
Sulaikymo ir alternatyvių sulaikymui priemonių taikymas Lietuvoje (2021)
Sulaikymo ir alternatyvių sulaikymui priemonių taikymas Lietuvoje (2021)

Studijoje pristatoma visapusiška teisės aktų ir taikomų praktikų apžvalga, kuria nagrinėjamas sulaikymo ir alternatyvių sulaikymui priemonių taikymas Lietuvoje įgyvendinant tarptautinės apsaugos ir grąžinimo priemones.

Migracija ir vaikai: ES valstybių narių ir Norvegijos ataskaita 2020 (2021)
Migracija ir vaikai: ES valstybių narių ir Norvegijos ataskaita 2020 (2021)

Ataskaitoje apžvelgiamas ES valstybėse narėse ir Norvegijoje 2020 m. padarytas progresas įgyvendinant 2017 m. Komunikato dėl vaikų migrantų apsaugos rekomendacijas.

Atsakas į ilgą laiką neteisėtai šalyje esančius migrantus (2020)
Atsakas į ilgą laiką neteisėtai šalyje esančius migrantus (2020)

Studijoje apžvelgiamos ES narėse ir Norvegijoje taikomos politikos priemonės ir vyraujančios praktikos, skirtos spręsti valstybėse ilgą laiką neteisėtai esančių trečiųjų šalių migrantų situaciją.

Duomenų valdymas prieglobsčio procedūros metu (2020)
Duomenų valdymas prieglobsčio procedūros metu (2020)

Studija siekiama ištirti, kaip skirtingose prieglobsčio procedūros fazėse (priėmimo, registracijos, apgyvendinimo ir prašymo nagrinėjimo) Bendrijos narėse ir Norvegijoje yra valdomi duomenys.

COVID-19 pandemijos poveikis aukštojo mokslo institucijų darbui su tarptautiniais studentais Lietuvoje (2020)
COVID-19 pandemijos poveikis aukštojo mokslo institucijų darbui su tarptautiniais studentais Lietuvoje (2020)

Tyrime aiškinamasi, kokį poveikį COVID-19 pandemija turėjo Lietuvos aukštosioms mokykloms, dirbančioms su tarptautiniais studentais iš trečiųjų šalių. Šiam tikslui atlikti giluminiai interviu su šių sričių ekspertais. 

Migracija ir vaikai: Lietuvos nacionalinė ataskaita 2019 (2020)
Migracija ir vaikai: Lietuvos nacionalinė ataskaita 2019 (2020)
Atliktas tyrimas pristato Lietuvoje taikomą politiką ir naudojamas praktikas nepilnamečių vaikų iš trečiųjų šalių atžvilgiu.
Sezoninių darbuotojų iš trečiųjų šalių pritraukimas ir apsauga Lietuvos Respublikoje (2020)
Sezoninių darbuotojų iš trečiųjų šalių pritraukimas ir apsauga Lietuvos Respublikoje (2020)

2017 m. kovo 16 d. į Lietuvos nacionalinę teisę perkėlus sezoninių darbuotojų direktyvą (2014/36/ES), ženkliai padidėjo atvykstančiųjų dirbti sezoninius darbus užsieniečių skaičius. Būtent todėl studija siekiama apžvelgti Lietuvos patirtis, susijusias su sezoninių darbuotojų iš trečiųjų šalių pritraukimu ir apsauga.

Lyginamoji Lietuvos nacionalinės apsaugos statusų apžvalga (2019)
Lyginamoji Lietuvos nacionalinės apsaugos statusų apžvalga (2019)
Studijoje pristatoma Lietuvos nacionalinės apsaugos statusų, nepatenkančių į tarptautinės apsaugos apibrėžimą, apžvalga. Studijoje nagrinėjamos nacionalinės apsaugos statusų procedūros, pateikiamas jų turinys ir su nacionalinės apsaugos statusais susiję debatai bei iššūkiai.
Tarptautinės apsaugos gavėjai, keliaujantys į savo kilmės šalį (2018)
Tarptautinės apsaugos gavėjai, keliaujantys į savo kilmės šalį (2018)
Studija siekia susisteminti informaciją apie priežastis, kodėl tarptautinės apsaugos gavėjai susisiekia su valdžios organais ir keliauja į savo kilmės šalį. Tuo pat metu studija nagrinėja, ar tokie veiksmai turi pasekmių tarptautinės apsaugos statusui.
Trečiųjų šalių piliečių integracija į darbo rinką Lietuvoje (2018)
Trečiųjų šalių piliečių integracija į darbo rinką Lietuvoje (2018)

Studijoje siekiama pristatyti Lietuvoje egzistuojančias politikas, skirtas užtikrinti trečiųjų šalių piliečių integraciją į darbo rinką. Tyrime taip pat apžvelgiamos teigiamos integracijos į darbo rinką praktikos, įgyvendinamos viešajame ir privačiame sektoriuose.

Trečiųjų šalių studentų pritraukimas ir išlaikymas Lietuvoje (2018)
Trečiųjų šalių studentų pritraukimas ir išlaikymas Lietuvoje (2018)

Šioje studijoje apžvelgiamos Lietuvoje taikomos priemonės ir praktikos, kuriomis siekiama pritraukti ir išlaikyti trečiųjų šalių studentus. Studijoje taip pat apžvelgiami iššūkiai ir geroji patirtis išlaikant trečiųjų šalių studentus.

Trečiųjų šalių studentų, studijuojančių Lietuvoje, tyrimas (2018)
Trečiųjų šalių studentų, studijuojančių Lietuvoje, tyrimas (2018)

Tyrimu siekiama išsiaiškinti, kodėl ne ES studentai rinkosi Lietuvą kaip studijų kryptį, kaip jie vertina studijas, imigracijos procesą ir ar planuoja likti po studijų Lietuvoje.

Asmenų, kuriems prieglobstis nesuteiktas, grąžinimas (2016)
Asmenų, kuriems prieglobstis nesuteiktas, grąžinimas (2016)

Lietuva vidutiniškai per metus gauna apie 350-400 prašymų suteikti prieglobstį. Daugiausia prašymų pateikia Gruzijos, Ukrainos, Rusijos, Afganistano ir Irako piliečiai. Teigiamų sprendimų dalis siekia apie 30-35 proc. Šioje studijoje pateikiamas asmenų, kuriems prieglobstis nėra suteikiamas, grąžinimo į kilmės valstybę vertinimas.

Sulaikymo ir alternatyvių sulaikymui priemonių taikymas Lietuvoje (2014)
Sulaikymo ir alternatyvių sulaikymui priemonių taikymas Lietuvoje (2014)

Studijoje apžvelgiamas trečiųjų šalių piliečių, kurie pažeidė teisėto atvykimo ir buvimo Lietuvoje sąlygas, sulaikymas ir alternatyvių sulaikymui priemonių taikymas.

Praktinis atsakas į neteisėtą migraciją (2011)
Praktinis atsakas į neteisėtą migraciją (2011)

Šios studijos tikslas yra apžvelgti neteisėtos imigracijos į Lietuvą situaciją, pagrindinius metodus bei pristatyti kovos su neteisėta imigracija būdus.

Fiktyvios santuokos imigracijos kontekste (2012)
Fiktyvios santuokos imigracijos kontekste (2012)

Ši studija – tai pirmas tokio pobūdžio bandymas apžvelgti ir įvertinti situaciją, įstatyminę bazę bei identifikuoti praktines problemas, kylančias tiriant fiktyvias santuokas. Tyrimas atskleidė, kad Lietuvoje nustatoma palyginti nedaug fiktyvių santuokų atvejų (15-20 per metus). Tačiau maži skaičiai gali būti susiję ir su tokių atvejų identifikavimo sunkumais.

Prieglobsčio prašytojų priėmimo infrastruktūros organizavimas Lietuvoje (2013)
Prieglobsčio prašytojų priėmimo infrastruktūros organizavimas Lietuvoje (2013)

Šia studija apžvelgiamos prieglobsčio prašančių asmenų priėmimo ir gyvenimo sąlygos Lietuvoje. Studijoje pateikti apibendrinti statistiniai duomenys apie prieglobsčio prašančių asmenų tautybę, gaunamas išmokas, gyvenimo Užsieniečių registracijos centre trukmę, prieinamas paslaugas ir kt.

Prieglobstį Lietuvoje gavusių užsieniečių integracija (2015)
Prieglobstį Lietuvoje gavusių užsieniečių integracija (2015)

Šioje studijoje apžvelgiama prieglobsčio gavėjų integracijos sistema Lietuvoje, didžiausi kylantys iššūkiai, jų priežastys ir galimi sprendimo būdai.

Užsieniečių teisinio statuso keitimas Lietuvoje (2015)
Užsieniečių teisinio statuso keitimas Lietuvoje (2015)

Trečiųjų šalių piliečiai, atvykę vienu imigraciniu kanalu, pasikeitus situacijai ar aplinkybėms gali siekti savo teisinį statusą pakeisti. Galimybė keisti imigracinį statusą leidžia lanksčiai reaguoti į besikeičiančią situaciją migracijos srityje. Ši 2015 m. EMN studija apžvelgia užsieniečių teisinio statuso keitimo galimybes Lietuvoje.

Kintantis prieglobsčio prašytojų srautas 2014-2016 m. (2017)
Kintantis prieglobsčio prašytojų srautas 2014-2016 m. (2017)

Šioje studijoje pateikiama informacija apie tai, kaip ES valstybės narės reagavo į 2014-2016 m. išaugusius migracijos srautus: kaip keitėsi jų politika, kokių atsakomųjų priemonių buvo imtasi ir kaip tai padėjo suvaldyti migracijos srautus.

Darbo jėgos trūkumo ir darbo migracijos iš trečiųjų šalių poreikio numatymas Lietuvoje (2015)
Darbo jėgos trūkumo ir darbo migracijos iš trečiųjų šalių poreikio numatymas Lietuvoje (2015)

Šioje studijoje apžvelgiama Lietuvos darbo migracijos politika, analizuojami darbo jėgos trūkumo nustatymo ir prognozės metodai ir pateikiama statistinė informacija apie trečiųjų šalių piliečių darbą Lietuvoje.

Informacijos apie savanorišką grįžimą skleidimas (2015)
Informacijos apie savanorišką grįžimą skleidimas (2015)

Šia studija siekiama informuoti Europos Sąjungos valstybes nares ir Europos Komisiją apie skirtingas priemones, kurių imamasi valstybėse narėse ir Norvegijoje, siekiant užtikrinti neteisėtų migrantų informuotumą apie grįžimo galimybes, ypatingą dėmesį skiriant savanoriškam grįžimui ir savanoriško grįžimo pagalbai.

Socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos migrantams (2013)
Socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos migrantams (2013)

Šia studija siekiama apžvelgti trečiųjų šalių piliečių, kurie gyvena Lietuvos Respublikoje ir turi laikiną arba nuolatinį leidimą gyventi, teisines ir administracines galimybes gauti socialines ir sveikatos apsaugos paslaugas.

Nelydimi nepilnamečiai Lietuvoje: politika ir praktika (2014)
Nelydimi nepilnamečiai Lietuvoje: politika ir praktika (2014)

Šioje studijoje pristatoma į Lietuvą atvykstančių nelydimų nepilnamečių situacija (motyvai, šalys, apgyvendinimas ir globa Lietuvoje). Atkreipiamas dėmesys į nelydimų nepilnamečių, kurie nesikreipia dėl prieglobsčio arba kurie sulaukia pilnametystės, situaciją. Studijoje aptarta ir prieglobsčio prašytojų pasišalinimo iš Pabėgėlių priėmimo centro problema.

Vizų režimo liberalizavimo poveikis paskirties šalims (2018)
Vizų režimo liberalizavimo poveikis paskirties šalims (2018)

Studijoje pristatoma vizų režimo liberalizavimo paskirties šalims analizė. Suteikiamos įžvalgos apie teigiamas ir neigiamas tendencijas 25 ES šalyse ir Norvegijoje po vizų režimo liberalizavimo Albanijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Juodkalnijos, Serbijos, Šiaurės Makedonijos, Moldovos Respublikos ir Ukrainos piliečiams.

Tapatybės nustatymas prieglobsčio procese (2012)
Tapatybės nustatymas prieglobsčio procese (2012)

2006-2011 m. apie 50 proc. prieglobsčio prašytojų nepateikė asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų. Šioje studijoje apžvelgiama, kokie teisės aktai, metodai ir priemonės yra taikomi, siekiant nustatyti prieglobsčio prašytojų tapatybę.

Trečiųjų šalių piliečių atvykimas verslo tikslais (2014)
Trečiųjų šalių piliečių atvykimas verslo tikslais (2014)

Ši studija nagrinėja užsieniečių įmonių savininkų, investuotojų ir kitų verslo atstovų, kurių skaičius nuo 2010 m. pastoviai auga, atvykimą į Lietuvą. Didelis dėmesys skiriamas 2014 m. lapkritį priimtiems įstatymo pakeitimams, kuriais sugriežtinta leidimų laikinai gyventi išdavimo užsienio verslininkams tvarka.

Lietuvos gyventojų požiūris į imigraciją ir darbo migrantus (2010)
Lietuvos gyventojų požiūris į imigraciją ir darbo migrantus (2010)

Atliktame tyrime pateikiama Lietuvos gyventojų nuomonė apie darbo migrantus iš trečiųjų šalių. Apklausa parodė, kad imigraciją teigiamai vertina 19% Lietuvos gyventojų.

Verslo ir investicijų pritraukimas į Lietuvą (2015)
Verslo ir investicijų pritraukimas į Lietuvą (2015)

Šioje studijoje siekiama įvertinti užsieniečių verslininkų ir investuotojų pritraukimo į Lietuvą politiką, praktiką ir galimybes bei tiesiogines šio proceso sąsajas su migracija. Studija atlikta pagal Europos migracijos tinklo gaires, papildant jas sociologinio tyrimo duomenimis.

Trečiųjų šalių piliečių šeimų susijungimas Lietuvoje (2016)
Trečiųjų šalių piliečių šeimų susijungimas Lietuvoje (2016)

Lietuvoje per metus vidutiniškai išduodama ir pakeičiama apie 5 000 leidimų laikinai gyventi šeimos susijungimo pagrindu, o tai sudaro apie 30-35 proc. visų leidimų laikinai gyventi. Šis skaičius apima visus užsieniečius, kurie atvyksta šeimos susijungimo pagrindu pas teisėtai Lietuvoje gyvenantį užsienietį arba LR pilietį. 2015 metais buvo išduota 5 704 LLG šeimos susijungimo pagrindu.

Darbo jėgos migracija: poreikis ir politika (2010)
Darbo jėgos migracija: poreikis ir politika (2010)
Studija analizuoja Lietuvos darbo imigracijos politiką ir praktiką. Vertinami pagrindiniai darbo imigraciją reguliuojantys teisės aktai ir jų įtaka darbuotojų iš užsienio atvykimui. Studija pateikia rekomendacijas politikai tobulinti.
Aukštos kvalifikacijos imigrantų pritraukimas (2013)
Aukštos kvalifikacijos imigrantų pritraukimas (2013)

Studijoje apžvelgiama Lietuvos imigracijos strategija pritraukiant aukštos kvalifikacijos darbuotojus iš trečiųjų šalių bei analizuojama, kaip buvo perkelta „Mėlynosios kortelės“ direktyva.

Studentų iš trečiųjų šalių imigracija į Lietuvą (2012)
Studentų iš trečiųjų šalių imigracija į Lietuvą (2012)

Studijoje analizuojama studentų iš trečiųjų šalių pritraukimo politika ir priemonės Lietuvoje, identifikuojamos kylančios problemos bei galimi piktnaudžiavimo atvejai.

Trečiųjų šalių studentų patirtys Lietuvoje (2012)
Trečiųjų šalių studentų patirtys Lietuvoje (2012)

Šis tyrimas siekė išsiaiškinti, kaip Lietuvoje jaučiasi ne-ES šalių studentai, kokias teigiamas ir neigiamas puses jie mato atvykdami ir gyvendami Lietuvoje bei pateikti rekomendacijas, ką būtų galima daryti, kad į Lietuvą atvyktų daugiau tokių studentų.

Vizų politika ir migracijos srautai (2010)
Vizų politika ir migracijos srautai (2010)

Studijos tikslas yra apžvelgti vizų išdavimo mechanizmą Lietuvoje bei naujausius pokyčius, analizuoti sąryšį tarp vizų politikos ir imigracijos srautų, ypatingą dėmesį skiriant nelegalios imigracijos prevencijai.

Draudimų atvykti politika ir readmisijos susitarimų taikymas Lietuvoje (2014)
Draudimų atvykti politika ir readmisijos susitarimų taikymas Lietuvoje (2014)

Šioje studijoje siekiama pristatyti Lietuvoje taikomas draudimo atvykti užsieniečiams nustatymo taisykles bei įvertinti, kaip plačiai taikomi readmisijos susitarimai.

Prieglobsčio prašančių asmenų perkėlimas į Lietuvą (2016)
Prieglobsčio prašančių asmenų perkėlimas į Lietuvą (2016)

Šis tyrimas pristato pagal ES programas perkeliamų užsieniečių pirmas patirtis Lietuvoje. Tyrimas parodė, kad sėkmingai integracijai reikalinga ieškoti naujų sprendimų, ypač dėl laikino būsto suteikimo, lietuvių kalbos mokymo ir darbo.

Asmenų tapatybės nustatymas migracijos proceso metu (2017)
Asmenų tapatybės nustatymas migracijos proceso metu (2017)

Šioje studijoje pristatomi Lietuvoje naudojami metodai nustatyti tapatybę. Aptariami iškylantys tapatybės nustatymo  klausimai prieglobsčio procedūros metu, sprendžiant leidimų laikinai gyventi ir vizų išdavimų metu, taip pat vykdant grąžinimo procedūras.

Lietuvoje taikomi metodai suteikus statusą nelydimiems nepilnamečiams (2017)
Lietuvoje taikomi metodai suteikus statusą nelydimiems nepilnamečiams (2017)

Šioje studijoje pristatomi Lietuvoje naudojami metodai nelydymų nepilnamečių atžvilgiu, pateikiama jų situacijos, priežiūros, integracijos bei gražinimo procedūros apžvalga, priemonės, kurių imamasi nelydimiems nepilnamečiams dingus iš priežiūros įstaigų.

Grąžinimo procedūros veiksmingumas Lietuvoje (2017)
Grąžinimo procedūros veiksmingumas Lietuvoje (2017)

Vidutiniškai per metus Lietuva priima apie 1500 sprendimų dėl grąžinimo. Absoliuti dauguma sprendimų (87-90 proc.) yra įvykdoma ir neteisėtai esantys užsieniečiai išvyksta iš Lietuvos per nustatytą terminą. Šioje studijoje aprašoma grąžinimo procedūra Lietuvoje ir kaip ji atitinka ES taisykles ir standartus.

Nelegalus trečiųjų šalių piliečių darbas (2017)
Nelegalus trečiųjų šalių piliečių darbas (2017)

Studijoje apžvelgiama darbdaviui tenkanti atsakomybė už nelegalų (neteisėtą) darbą, kuris užtraukia baudą darbdaviams ar kitiems atsakingiems asmenims, taip pat suponuoja kitus ūkio subjektų ar asmenų veiklos suvaržymus. Studijoje nurodomos ir pasekmės užsieniečiams, gresiančios leidimo gyventi arba vizos panaikinimu, gražinimu ar išsiuntimu iš šalies.

Apykaitinė ir laikinoji migracija (2010)
Apykaitinė ir laikinoji migracija (2010)
Studija siekia pateikti laikinos ir apykaitinės migracijos sampratas ir esamą teisinį reguliavimą Lietuvoje. Ši imigracijos schema praktikoje nėra naudojama.
Migracijos keliai startuoliams ir inovatyviems verslininkams į Lietuvą (2019)
Migracijos keliai startuoliams ir inovatyviems verslininkams į Lietuvą (2019)

EMN tyrime apžvelgiami migracijos keliai Lietuvoje, kuriais gali pasinaudoti startuoliai ir inovatyvūs verslininkai iš užsienio.

Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo sąlygos trečiųjų šalių piliečiams (2019)
Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo sąlygos trečiųjų šalių piliečiams (2019)
Tyrime analizuojama, kaip trečiųjų šalių piliečiai įgyja Lietuvos Respublikos pilietybę. Šiame tyrime atskleidžiama Lietuvoje šiuo metu esama situacija ir pokyčiai.