Pranešimai

Naujienlaiškis: 2024 m. sausis - kovas (EN)
Naujienlaiškis: 2024 m. sausis - kovas (EN)
Integracija į darbo rinką laikinosios apsaugos gavėjų iš Ukrainos kontekste – 2024 m. (EN)
Integracija į darbo rinką laikinosios apsaugos gavėjų iš Ukrainos kontekste – 2024 m. (EN)

Bendrame EMN ir EBPO tematiniame pranešime pateikiamos įžvalgos apie laikinosios apsaugos gavėjų iš Ukrainos integraciją į darbo rinką. Pristatomi didėjantys užimtumo rodikliai, politiniai prioritetai ir priemonės Europos šalyse, kuriomis siekiama palengvinti perkeltųjų asmenų iš Ukrainos integraciją į priimančiųjų šalių darbo rinkas.

Šeimos susijungimo praktikos tarptautinės apsaugos gavėjų kontekste – 2024 m. (EN)
Šeimos susijungimo praktikos tarptautinės apsaugos gavėjų kontekste – 2024 m. (EN)

EMN tyrimas gilinasi į šeimos susijungimo praktikas ir teisės aktus, taikomus tarptautinės apsaugos gavėjams EMN šalyse narėse ir stebėtojo statusą turinčiose šalyse. Tyrime pristatomi prašymų teikimo procedūrų ir terminų aspektai bei aptariamos EMN ir partnerių pastangos bendradarbiaujant migracijos ir prieglobsčio srityse.

Tapatybės dokumentų ir leidimų gyventi skaitmenizacija – 2024 m. (EN)
Tapatybės dokumentų ir leidimų gyventi skaitmenizacija – 2024 m. (EN)

Tyrime nagrinėjami skaitmeninių tapatybės dokumentų ir leidimų gyventi trečiųjų šalių piliečiams priėmimo procesai EMN šalyse narėse ir stebėtojo statusą turinčiose šalyse.

Apgyvendinimas tarptautinės apsaugos kontekste – 2024 m. (EN)
Apgyvendinimas tarptautinės apsaugos kontekste – 2024 m. (EN)
EMN tyrime apžvelgiami iššūkiai, su kuriais susiduria tarptautinės apsaugos prašytojai  ir asmenys, kuriems suteikta tarptautinė apsauga, norėdami gauti atskirą būstą.  Taip pat nagrinėjama Europos šalių praktika sprendžiant kylančias kliūtis.
Naujienlaiškis: 2023 m. sausis - kovas (EN)
Naujienlaiškis: 2023 m. sausis - kovas (EN)
Perkėlimas, humanitarinio priėmimo ir rėmimo schemos – 2023 m. (EN)
Perkėlimas, humanitarinio priėmimo ir rėmimo schemos – 2023 m. (EN)

Šiame EMN tyrime pristatoma naujausia, palyginama informacija apie perkėlimą, humanitarinio priėmimo ir rėmimo schemas. Situacijos EMN valstybėse narėse apžvalga atliekama 2016-2022 m. laikotarpyje.

Su nelaimėmis, klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimu susijęs perkėlimas ir migracija – 2023 m. (EN)
Su nelaimėmis, klimato kaita ir aplinkos būklės blogėjimu susijęs perkėlimas ir migracija – 2023 m. (EN)

Tematiniu pranešimu siekiama ištirti ES teisinę, politinę ir organizacinę sistemas ir apžvelgti ES narėse ir ES nepriklausančiose EBPO šalyse taikomas praktikas, kuriomis sprendžiami su klimato kaita susijusios migracijos ir perkėlimo klausimai.

Naujienlaiškis: 2022 m. spalis - gruodis (EN)
Naujienlaiškis: 2022 m. spalis - gruodis (EN)
Lydimų vaikų teisė būti išklausytais tarptautinės apsaugos procedūrose – 2023 m. (EN)
Lydimų vaikų teisė būti išklausytais tarptautinės apsaugos procedūrose – 2023 m. (EN)

Tematiniame pranešime pristatomos priemonės, kuriomis ES valstybėse ir Norvegijoje užtikrinama lydimų vaikų teisė būti išklausytais tarptautinės apsaugos procedūrose. Taip pat nagrinėjami iššūkiai, gerosios praktikos ir pamokos užtikrinant šią teisę.

Perkeltųjų asmenų perspektyvos ES nepriklausančiose šalyse – 2023 m. (EN)
Perkeltųjų asmenų perspektyvos ES nepriklausančiose šalyse – 2023 m. (EN)

Tematiniame pranešime apžvelgiamos Bendrijos šalyse taikomos strategijos ir iniciatyvos, kuriomis siekiama pagerinti perkeltųjų asmenų perspektyvas ES nepriklausančiose pirmojo priėmimo ir tranzito šalyse. Tyrime taip pat identifikuojamos gerosios praktikos, kurios gali pagerinti tvarios paramos iniciatyvas.

Apgyvendinimo pajėgumų valdymas tarptautinės apsaugos kontekste – 2022 m. (EN)
Apgyvendinimo pajėgumų valdymas tarptautinės apsaugos kontekste – 2022 m. (EN)

Tematiniu pranešimu siekiama informuoti politikos formuotojus apie migrantų priėmimo sistemų organizavimą ES, kartu pristatant Europos šalių praktiką numatant besikeičiančius migracijos srautus. 

Susitarimai dėl tarptautinės apsaugos gavėjų apgyvendinimo ir būsto – 2022 m. (EN)
Susitarimai dėl tarptautinės apsaugos gavėjų apgyvendinimo ir būsto – 2022 m. (EN)

Tematiniame pranešime analizuojami ES valstybėse narėse taikomi susitarimai, kuriais laikinąją apsaugumą gavusiems asmenims siekiama suteikti apgyvendinimą ir būstą. Atlikta analizė remiasi 24 ES valstybių narių atsakymais.

Tarptautinės apsaugos gavėjų prieiga prie paslaugų – 2022 m. (EN)
Tarptautinės apsaugos gavėjų prieiga prie paslaugų – 2022 m. (EN)

Tematiniame pranešime gilinamasi į ES valstybėse narėse veikiančias priemones, kuriomis siekiama suteikti laikinąją apsaugą gavusiems asmenims apgyvendinimą ir būstą. Atlikta analizė remiasi 24 Bendrijos šalių atsakymais.

Naujienlaiškis: 2022 m. liepa - rugsėjis (EN)
Naujienlaiškis: 2022 m. liepa - rugsėjis (EN)
Nepilnamečių migrantų perėjimas į pilnametystę – 2022 m. (EN)
Nepilnamečių migrantų perėjimas į pilnametystę – 2022 m. (EN)

Tematiniame pranešime siekiama pristatyti priemones, struktūras ir sistemas, kurios veikia ES valstybėse šalyse ir kuriomis siekiama teikti paramą nelydimiems nepilnamečiams sulaukiant pilnametystės. Tyrime remiamasi 24 Bendrijos šalių ir Norvegijos atsakymais.

Dvišaliai readmisijos susitarimai – 2022 m. (EN)
Dvišaliai readmisijos susitarimai – 2022 m. (EN)

Tematiniame pranešime pateikiama teisiškai įpareigojančių dvišalių readmisijos susitarimų sudarytų tarp ES valstybių narių + Norvegijos ir trečiųjų šalių apžvalga. Tyrime nagrinėja kaip veikia šie susitarimai, koks jų efektyvumas bei kaip jie yra stebimi ir įvertinami.

Tarptautinės apsaugos gavėjų antrinis judėjimas – 2022 m. (EN)
Tarptautinės apsaugos gavėjų antrinis judėjimas – 2022 m. (EN)
Tematiniame pranešime siekiama atskleisti, kaip ES valstybės narės reglamentuoja tarptautinės apsaugos gavėjo atsakomybės perkėlimą iš pirmosios valstybės į antrąją valstybę.
Naujienlaiškis: 2022 m. balandis - birželis (EN)
Naujienlaiškis: 2022 m. balandis - birželis (EN)
Paskatos ir motyvai migrantų savanoriškam grįžimui – 2022 m. (EN)
Paskatos ir motyvai migrantų savanoriškam grįžimui – 2022 m. (EN)

Tematiniame pranešime dėmesys kreipiamas trečiųjų šalių piliečių, kurių atžvilgiu buvo priimtas sprendimas grąžinti juos į užsienio valstybę, savanoriškiems grįžimams ES valstybėse narėse ir Norvegijoje. Tyrime įvertinamos paskatos ir motyvai, skatinantys migrantus pasirinkti savanoriško grįžimo alternatyvą.  

Laikinosios apsaugos direktyvos taikymas (taikymo sritis ir registracija) – 2022 m. (EN)
Laikinosios apsaugos direktyvos taikymas (taikymo sritis ir registracija) – 2022 m. (EN)

Tematiniame pranešime pateikiama informacija apie ES įgyvendinamą Laikinosios apsaugos direktyvą, kurią pasitelkiant reaguojama į Ukrainoje prasidėjusį karą. Tyrime apžvelgiama Direktyvos taikymo sritis bei karo pabėgėlių registracijos procedūros.

Trečiųjų šalių piliečiams taikomų psichikos sveikatos politikos priemonių apžvalga – 2022 m. (EN)
Trečiųjų šalių piliečiams taikomų psichikos sveikatos politikos priemonių apžvalga – 2022 m. (EN)

Tematiniame pranešime apžvelgiamos ES valstybėse narėse taikomos politikos priemonės, kuriomis teisėtai gyvenantiems migrantams suteikiama parama ir užtikrinama jų prieiga prie psichikos sveikatos paslaugų. Tyrime kreipiamas dėmesys pagrindiniams iššūkiams, su kuriais susiduria migrantai bandydami gauti psichikos sveikatos paslaugas Bendrijoje. 

Naujienlaiškis: 2022 m. sausis - kovas (EN)
Naujienlaiškis: 2022 m. sausis - kovas (EN)
Naujienlaiškis: 2021 m. spalis - gruodis (EN)
Naujienlaiškis: 2021 m. spalis - gruodis (EN)
Naujienlaiškis: 2021 m. liepa - rugsėjis (EN)
Naujienlaiškis: 2021 m. liepa - rugsėjis (EN)
Tarptautinių tyrėjų pritraukimas ir išlaikymas – 2022 m. (EN)
Tarptautinių tyrėjų pritraukimas ir išlaikymas – 2022 m. (EN)

EMN tematiniame pranešime nagrinėjami iššūkiai ir gerosios praktikos, kurias taikydamos Bendrijos narės bando priimti ir išlaikyti tarptautinius tyrėjus. Analizė vykdoma atsižvelgiant į Direktyvos dėl studentų ir tyrėjų bei atitinkamų politikų, schemų ir praktikų įgyvendinimą ES ir nacionaliniuose lygmenyse.

Prevencija, stebėjimas ir situacijų sprendimas, kai leidimai gyventi studijų pagrindu naudojami ne pagal paskirtį – 2022 m. (EN)
Prevencija, stebėjimas ir situacijų sprendimas, kai leidimai gyventi studijų pagrindu naudojami ne pagal paskirtį – 2022 m. (EN)

Tematiniame pranešime 2017-2020 m. laikotarpyje supažindinama su ES valstybių narių patirtimis, bandant sustabdyti ir aptikti situacijas, kai leidimai gyventi studijų pagrindu naudojami ne pagal paskirtį.

Įgūdžių mobilumo partnerystės: inovatyvūs sprendimai įgūdžių trūkumui ES  - 2021 m. (EN)
Įgūdžių mobilumo partnerystės: inovatyvūs sprendimai įgūdžių trūkumui ES - 2021 m. (EN)

EMN-EBPO tematiniame pranešime reflektuojamos ES ir globaliame lygmenyje įgautos patirtys ir išmoktos pamokos įgyvendinant įgūdžių ugdymo ir darbo mobilumo programas ir projektus.

Skaitmenizacijos ir dirbtinio intelekto taikymas migracijos valdyme – 2021 m. (EN)
Skaitmenizacijos ir dirbtinio intelekto taikymas migracijos valdyme – 2021 m. (EN)

Bendrame EMN-EBPO tematiniame pranešime apžvelgiamas internetinių sistemų taikymas, ypatingą dėmesį kreipiant į tai, kaip COVID-19 pandemija atsiliepė technologijų naudojimui ir skaitmeninėms procedūroms migracijos valdyme.

Naujienlaiškis: 2021 m. balandis - birželis (EN)
Naujienlaiškis: 2021 m. balandis - birželis (EN)
Teisėtų migracijos kelių ieškojimas, siekiant išpildyti darbo jėgos poreikius - 2021 m. (EN)
Teisėtų migracijos kelių ieškojimas, siekiant išpildyti darbo jėgos poreikius - 2021 m. (EN)
Tematiniame pranešime nagrinėjamos Bendrijos narių patirtys, bandant kurti naujus teisinius kelius, kaip talentų partnerystes, kuriais būtų užtikrinama darbo jėgos migracija.
Naujienlaiškis: 2021 m. sausis - kovas (EN)
Naujienlaiškis: 2021 m. sausis - kovas (EN)
ES valstybių narių politika šeimų atskyrimo ir dingusių migrantų atžvilgiu - 2021 m. (EN)
ES valstybių narių politika šeimų atskyrimo ir dingusių migrantų atžvilgiu - 2021 m. (EN)
Tematiniame pranešime pristatoma lyginamoji politikos priemonių ir praktinių metodų apžvalga, kuriuos taikė Bendrijos narės, siekusios užkardyti ir suvaldyti rizikas, susijusias su migrantų iš trečiųjų šalių dingimu ir jų atskyrimu nuo šeimos narių.
COVID-19 poveikis ES ir EBPO valstybių migracijos politikai – 2021 m. (EN)
COVID-19 poveikis ES ir EBPO valstybių migracijos politikai – 2021 m. (EN)

Tematiniame pranešime apžvelgiamas 2020 m. kovo-gruodžio laikotarpis, pristatoma naujausia informacija apie COVID-19 poveikį migracijos srityje ir identifikuojami pagrindiniai ES ir EBPO narėms kylantys iššūkiai.

Vaikų migrantų apsauga ES valstybėse narėse - 2021 m. (EN)
Vaikų migrantų apsauga ES valstybėse narėse - 2021 m. (EN)

Tematiniame pranešime pristatomi EMN studijos, nagrinėjančios Komisijos rekomendacijų taikymą vaikų migracijos srityje, rezultatai.

COVID-19 pandemijos poveikis savanoriškoms ir priverstinėms grąžinimo procedūroms - 2021 m. (EN)
COVID-19 pandemijos poveikis savanoriškoms ir priverstinėms grąžinimo procedūroms - 2021 m. (EN)
Bendrame EMN-EBPO tematiniame pranešime pristatomos savanoriško ir priverstinio grąžinimo procedūros bei ES ir EBPO valstybėse taikomos priemonės 2020 m. sausio-liepos laikotarpiu.
Sezoninių darbuotojų iš trečiųjų šalių pritraukimas ir apsauga ES ir Jungtinėje Karalystėje - 2020 m. (EN)
Sezoninių darbuotojų iš trečiųjų šalių pritraukimas ir apsauga ES ir Jungtinėje Karalystėje - 2020 m. (EN)
Tematiniame pranešime pristatomi EMN studijos „Sezoninių darbuotojų iš trečiųjų šalių pritraukimas ir apsauga ES ir Jungtinėje Karalystėje“ rezultatai.
COVID-19 įtaka pinigų perlaidoms ES ir EBPO šalyse - 2020 m. (EN)
COVID-19 įtaka pinigų perlaidoms ES ir EBPO šalyse - 2020 m. (EN)
EMN-EBPO tematiniame pranešime pristatomas COVID-19 poveikis tarptautinėms pinigų perlaidoms ES ir EBPO valstybėse nuo 2020 m. vasario.
Darbo jėgos migracijos išlaikymas būtiniausiuose sektoriuose COVID-19 pandemijos laikotarpiu - 2020 m. (EN)
Darbo jėgos migracijos išlaikymas būtiniausiuose sektoriuose COVID-19 pandemijos laikotarpiu - 2020 m. (EN)
Bendrame EMN-EBPO tematiniame pranešime pristatomos ES ir EBPO valstybių narių taikomos priemonės, bandant išlaikyti darbo jėgos migraciją būtiniausiuose sektoriuose COVID-19 pandemijos laikotarpiu.
COVID-19 poveikis ES ir EBPO valstybėse narėse studijuojantiems tarptautiniams studentams - 2020 m. (EN)
COVID-19 poveikis ES ir EBPO valstybėse narėse studijuojantiems tarptautiniams studentams - 2020 m. (EN)

Bendrame EMN-EBPO tematiniame pranešime apžvelgiamas COVID-19 poveikis ES ir EBPO valstybėse studijuojantiems tarptautiniams studentams 2020 m. vasario-birželio laikotarpiu. 

ES ir EBPO valstybių narių leidimų gyventi šalyje ir migrantų nedarbo valdymas COVID-19 pandemijos metu - 2020 m. (EN)
ES ir EBPO valstybių narių leidimų gyventi šalyje ir migrantų nedarbo valdymas COVID-19 pandemijos metu - 2020 m. (EN)
Šis bendras EMN-EBPO tematinis pranešimas apžvelgia COVID-19 pandemijos metu ES ir EBPO valstybių narių taikytas priemones leidimų gyventi ir nedarbo srityse. Nagrinėjamas laikotarpis apima 2020 m. kovo-birželio mėnesius.
Migracijos keliai startuoliams ir inovatyviems verslininkams - 2019 m. (EN)
Migracijos keliai startuoliams ir inovatyviems verslininkams - 2019 m. (EN)
Tematiniame pranešime pristatomi EMN studijos „Migracijos keliai startuoliams ir inovatyviems verslininkams į ES“ rezultatai.
Vizų režimo liberalizavimo poveikis paskirties šalims - 2019 m. (EN)
Vizų režimo liberalizavimo poveikis paskirties šalims - 2019 m. (EN)
Tematiniame pranešime pristatomi EMN studijos „Vizų režimo liberalizavimo poveikis paskirties šalims“ rezultatai.
Trečiųjų šalių piliečių integracija į darbo rinką ES - 2019 m. (EN)
Trečiųjų šalių piliečių integracija į darbo rinką ES - 2019 m. (EN)
Tematiniame pranešime pristatomi EMN studijos, analizuojančios trečiųjų šalių piliečių integraciją į darbo rinką ES, rezultatai.
Saugios kilmės šalys - 2018 m. (EN)
Saugios kilmės šalys - 2018 m. (EN)
Tematiniame pranešime apžvelgiamos ES valstybių narių politikos ir taikomos praktikos, susijusios su saugios kilmės šalimis.
Užsienio startuolių kūrėjų pritraukimas ir išlaikymas - 2018 m. (EN)
Užsienio startuolių kūrėjų pritraukimas ir išlaikymas - 2018 m. (EN)

Tematiniame pranešime apžvelgiami užsienio startuolių kūrėjų pritraukimo ir išlaikymo klausimai, kurie buvo nagrinėjami 2017 m. rugsėjo 21-22 d. Taline vykusioje kasmetinėje EMN konferencijoje.

Asmens tapatybės nustatymas migracijos proceso metu - 2017 m. (EN)
Asmens tapatybės nustatymas migracijos proceso metu - 2017 m. (EN)
Tematiniame pranešime apžvelgiami EMN studijos „Trečiųjų šalių piliečių tapatybės nustatymas migracijos proceso metu: iššūkiai ir praktikos“ rezultatai.
Trečiųjų šalių studentų išlaikymas ES - 2017 m. (EN)
Trečiųjų šalių studentų išlaikymas ES - 2017 m. (EN)
Tematiniame pranešime apibendrinami ad-hoc užklausos apie trečiųjų šalių studentų išlaikymą ES rezultatai.
Glausta apžvalga dėl pranešimo apie Migrantų judėjimą Viduržemio jūra - 2017 m. (EN)
Glausta apžvalga dėl pranešimo apie Migrantų judėjimą Viduržemio jūra - 2017 m. (EN)
Apžvalgoje dėmesys kreipiamas 2012-2016 m. laikotarpiui, identifikuojant migracijos srauto dėsningumus. Darbas atliktas remiantis naujausiais statistiniais duomenimis.
Trečiųjų šalių piliečių šeimų susijungimas ES ir Norvegijoje - 2016 m. (EN)
Trečiųjų šalių piliečių šeimų susijungimas ES ir Norvegijoje - 2016 m. (EN)
Tematiniame pranešime glaustai pristatomi EMN studijos „Trečiųjų šalių piliečių šeimų susijungimas ES ir Norvegijoje: nacionalinės praktikos“ rezultatai.
Sulaikymo naudojimas grąžinimo procedūrose - 2016 m. (EN)
Sulaikymo naudojimas grąžinimo procedūrose - 2016 m. (EN)
Tematiniame pranešime pristatomi ad-hoc užklausos apie sulaikymo naudojimą grąžinimo procedūrose rezultatai.
Socialinių tinklų naudojimas kovai prieš migrantų kontrabandą - 2016 m. (EN)
Socialinių tinklų naudojimas kovai prieš migrantų kontrabandą - 2016 m. (EN)

Tematiniame pranešime apibendrinami ad-hoc užklausos ir kūrybinės dirbtuvės, kuriomis buvo siekta išnagrinėti socialinių tinklų naudojimą kovai prieš migrantų kontrabandą, rezultatai.

Prieglobsčio prašytojų grąžinimas - 2016 m. (EN)
Prieglobsčio prašytojų grąžinimas - 2016 m. (EN)
Tematiniame pranešime pristatomi EMN studijos, nagrinėjančios asmenų, kuriems prieglobstis nesuteiktas, grąžinimo iššūkius ir gerąją praktiką ES, rezultatai.
Perkėlimas ir humanitarinės įleidimo programos Europoje - 2016 m. (EN)
Perkėlimas ir humanitarinės įleidimo programos Europoje - 2016 m. (EN)
Tematiniame pranešime apibendrinami EMN studijos, analizuojančios prieglobsčio prašytojų perkėlimą ir ES valstybėse narėse veikiančias humanitarines įleidimo programas, rezultatai.
Paskatos trečiųjų šalių migrantų grąžinimui ir parama reintegracijai - 2016 m. (EN)
Paskatos trečiųjų šalių migrantų grąžinimui ir parama reintegracijai - 2016 m. (EN)

Tematiniame pranešime pristatoma 87 programų, įgyvendintų 23 ES valstybėse narėse ir Norvegijoje, apžvalga. Programomis siekta padėti trečiųjų šalių migrantams grįžti į gimtąją šalį, taip pat bandyta užtikrinti paramą jų reintegracijai.

Nelegalus trečiųjų šalių piliečių darbas ES - 2016 m. (EN)
Nelegalus trečiųjų šalių piliečių darbas ES - 2016 m. (EN)
Tematiniame pranešime apžvelgiami EMN studijos „Nelegalus trečiųjų šalių piliečių darbas ES“ rezultatai.
Bepilietybė ES - 2016 m. (EN)
Bepilietybė ES - 2016 m. (EN)
Tematiniame pranešime apibendrinami ES valstybių narių ir Norvegijos atsakymai į ad-hoc užklausą apie bepilietybę ES.
Trečiųjų šalių piliečių įleidimas verslo tikslais - 2015 m. (EN)
Trečiųjų šalių piliečių įleidimas verslo tikslais - 2015 m. (EN)
Tematiniame pranešime apibendrinami EMN studijos „Trečiųjų šalių piliečių atvykimas verslo tikslais“ rezultatai.
Tarptautinės humanitarinės apsaugos recipientų integravimas į darbo rinką – 2015 m. (EN)
Tarptautinės humanitarinės apsaugos recipientų integravimas į darbo rinką – 2015 m. (EN)
Tematiniame pranešime apibendrinami EMN studijos, tiriančios tarptautinės humanitarinės apsaugos recipientų integravimą į darbo rinką, rezultatai.
Pokyčiai imigracijos statuse ir buvimo ES tikslai – 2015 m. (EN)
Pokyčiai imigracijos statuse ir buvimo ES tikslai – 2015 m. (EN)

Tematiniame pranešime apibendrinami EMN studijos, nagrinėjančios užsieniečių teisinio statuso keitimo galimybes ES, rezultatai.

Nelydimi nepilnamečiai ES ir Norvegijoje - 2015 m. (EN)
Nelydimi nepilnamečiai ES ir Norvegijoje - 2015 m. (EN)

Šiame tematiniame pranešime pristatomi EMN studijos „Nelydimi nepilnamečiai ES: politika ir praktika“ rezultatai.

Migrantų judėjimas Viduržemio jūra – 2015 m. (EN)
Migrantų judėjimas Viduržemio jūra – 2015 m. (EN)
Tematiniame pranešime pristatomi EMN paruoštos glaustos apžvalgos apie migrantų judėjimą Viduržemio jūra rezultatai.
Informacijos dėl savanoriško grįžimo platinimas (ryšio su neteisėtais migrantais palaikymas) – 2015 m. (EN)
Informacijos dėl savanoriško grįžimo platinimas (ryšio su neteisėtais migrantais palaikymas) – 2015 m. (EN)

Šiame tematiniame pranešime yra pristatomi EMN studijos „Informacijos apie savanorišką grįžimą sklaida“ rezultatai.

Glausta apžvalga dėl pranešimo apie migrantų judėjimą Viduržemio jūra – 2015 m. (EN)
Glausta apžvalga dėl pranešimo apie migrantų judėjimą Viduržemio jūra – 2015 m. (EN)

Tematiniame pranešime apžvelgiami naujausi duomenys apie migrantų judėjimą Viduržemio jūra.

Darbo jėgos trūkumo ir darbo migrantų iš trečiųjų šalių ES poreikio apibrėžimas – 2015 m. (EN)
Darbo jėgos trūkumo ir darbo migrantų iš trečiųjų šalių ES poreikio apibrėžimas – 2015 m. (EN)

Šiame tematiniame pranešime yra pristatomi EMN studijos „Darbo jėgos trūkumo ir darbo migracijos iš trečiųjų šalių poreikio numatymas ES“ rezultatai.

Sulaikymas ir jo alternatyvos imigracijos politikos kontekste - 2014 m. (EN)
Sulaikymas ir jo alternatyvos imigracijos politikos kontekste - 2014 m. (EN)
Šiame tematiniame pranešime apibendrinami EMN studijos „Sulaikymas ir jo alternatyvos imigracijos procese“ rezultatai.
Socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieiga migrantams - 2014 m. (EN)
Socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieiga migrantams - 2014 m. (EN)
Tematiniame pranešime apibendrinami EMN studijos „Socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos migrantams: politika ir praktika“ rezultatai.
Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų organizavimas - 2014 m. (EN)
Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų organizavimas - 2014 m. (EN)
Tematiniame pranešime apibendrinami EMN studijos „Prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų organizavimas ES valstybėse narėse“ rezultatai.
Prekybos žmonėmis aukų nustatymas, vykdant tarptautinės apsaugos ir priverstinio grąžinimo procedūras - 2014 m. (EN)
Prekybos žmonėmis aukų nustatymas, vykdant tarptautinės apsaugos ir priverstinio grąžinimo procedūras - 2014 m. (EN)
Tematiniame pranešime apžvelgiami EMN studijos, analizuojančios prekybos žmonėmis aukų nustatymą, vykdant tarptautinės apsaugos ir priverstinio grąžinimo procedūras, rezultatai.
Nelegali migracija laivais iš Šiaurės Afrikos - 2014 m. (EN)
Nelegali migracija laivais iš Šiaurės Afrikos - 2014 m. (EN)
Šiame tematiniame pranešime apibendrinami EMN Ad-hoc užklausos apie nelegalią migraciją laivais iš Šiaurės Afrikos rezultatai.
Mokesčiai, taikomi trečiųjų šalių piliečiams, išduodant leidimus gyventi - 2014 m. (EN)
Mokesčiai, taikomi trečiųjų šalių piliečiams, išduodant leidimus gyventi - 2014 m. (EN)

Šis tematinis pranešimas apžvelgia mokesčius, taikomus trečiųjų šalių piliečiams, išduodant leidimus gyventi. Naudojama informacija surinkta iš 24 ES valstybių narių ir Norvegijos.

Europos Teisingumo teismo atvejis dėl legalios migracijos ir nacionalinių pokyčių - 2014 m. (EN)
Europos Teisingumo teismo atvejis dėl legalios migracijos ir nacionalinių pokyčių - 2014 m. (EN)

Tematiniame pranešime pristatoma informacija apie ES ir nacionalinių teismų praktiką interpretuojant ir taikant teisinius instrumentus, atitinkančius legalios migracijos Sąjungos acquis.

Europos Migracijos Tinklas ir jo reikšmė - 2014 m. (EN)
Europos Migracijos Tinklas ir jo reikšmė - 2014 m. (EN)
Tematiniame pranešime pristatomi Europos migracijos tinklo poveikio pavyzdžiai, supažindinama su ES ir nacionaliniu lygmeniu pasiektais rezultatais migracijos ir prieglobsčio srityse.
Priemonės ir metodai darbo rinkos poreikiams nustatyti - 2013 m. (EN)
Priemonės ir metodai darbo rinkos poreikiams nustatyti - 2013 m. (EN)
Tematinis pranešimas pateikia informaciją apie reguliacines priemones ir metodus, naudojamus nacionaliniu lygmeniu siekiant valdyti trečiųjų šalių piliečių migraciją į ES.
Trumpa apžvalga apie grąžinimus - 2013 m. (EN)
Trumpa apžvalga apie grąžinimus - 2013 m. (EN)
Šiame tematiniame pranešime apžvelgiama Šengeno zonos ES valstybių narių ir Norvegijos migrantų grąžinimo politika, pristatoma naujausia statistika.
Aukštos kvalifikacijos imigrantų pritraukimas - 2013 m. (EN)
Aukštos kvalifikacijos imigrantų pritraukimas - 2013 m. (EN)
Šiame tematiniame pranešime yra apibendrinami EMN studijos „Aukštos kvalifikacijos ir kvalifikuotų trečiųjų šalių piliečių pritraukimas į ES“ rezultatai.
Kvotų taikymas ES - 2013 m. (EN)
Kvotų taikymas ES - 2013 m. (EN)
Tematinis pranešimas pristato ES valstybių narių kvotų taikymą kaip vieną iš galimų priemonių, leidžiančių valdyti darbo jėgos migraciją iš trečiųjų šalių. Pranešime taip pat apžvelgiamas trečiųjų šalių piliečių antrinis judėjimas, siekiant įsidarbinti ES.
Trečiųjų šalių piliečių mobilumas ES viduje - 2013 m. (EN)
Trečiųjų šalių piliečių mobilumas ES viduje - 2013 m. (EN)
Tematiniame pranešime pristatomi EMN studijos „Trečiųjų šalių piliečių mobilumas ES viduje“ rezultatai.
Studentų iš trečiųjų šalių imigracija į ES - 2013 m. (EN)
Studentų iš trečiųjų šalių imigracija į ES - 2013 m. (EN)
Tematiniame pranešime apžvelgiami EMN studijos „Studentų iš trečiųjų šalių imigracija į ES“ rezultatai.
Tapatybės nustatymas tarptautinės apsaugos procese - 2013 m. (EN)
Tapatybės nustatymas tarptautinės apsaugos procese - 2013 m. (EN)
Tematiniame pranešime apžvelgiami EMN studijos „Tapatybės nustatymas nagrinėjant prieglobsčio prašymus: iššūkiai ir praktika“ rezultatai.
Vizų politika kaip migracijos kanalas - 2012 m. (EN)
Vizų politika kaip migracijos kanalas - 2012 m. (EN)

Šis tematinis pranešimas apibendrina vizų politikos poveikį migracijos srautų valdymui - teisėtos migracijos užtikrinimui ir neteisėtos migracijos prevencijai.

Vystymosi poveikis migracijai ir mobilumui - 2012 m. (EN)
Vystymosi poveikis migracijai ir mobilumui - 2012 m. (EN)
Šis tematinis pranešimas apibendrina pagrindinius pokyčius 2011 m. migracijos ir mobilumo srityse.
Praktinės priemonės sumažinti neteisėtą migraciją - 2012 m. (EN)
Praktinės priemonės sumažinti neteisėtą migraciją - 2012 m. (EN)
Šis tematinis pranešimas apibendrina efektyvias ir proporcingas praktines priemones, leidžiančias sumažinti neteisėtą migraciją.
Pokyčiai teisėtos migracijos ir mobilumo srityse - 2012 m. (EN)
Pokyčiai teisėtos migracijos ir mobilumo srityse - 2012 m. (EN)
Šis tematinis pranešimas apibendrina pagrindinius pokyčius 2011 m. teisėtos migracijos ir mobilumo srityse.
Darbo jėgos migracija - 2012 m. (EN)
Darbo jėgos migracija - 2012 m. (EN)

Šiame tematiniame pranešime apžvelgiami EMN studijos „Darbo jėgos migracija: poreikis ir politika“ rezultatai.

Atsakas į didėjantį migracijos spaudimą - 2012 m. (EN)
Atsakas į didėjantį migracijos spaudimą - 2012 m. (EN)

Šiame tematiniame pranešime apžvelgiami pagrindiniai sprendimai ES 2011 m., kuriais bandyta atsakyti į didėjančio migracijos spaudimo iššūkį.

Naujienlaiškis: 2020 m. spalis - gruodis (EN)
Naujienlaiškis: 2020 m. spalis - gruodis (EN)
Naujienlaiškis: 2020 m. liepa - rugsėjis (EN)
Naujienlaiškis: 2020 m. liepa - rugsėjis (EN)
Naujienlaiškis: 2020 m. balandis - birželis (EN)
Naujienlaiškis: 2020 m. balandis - birželis (EN)
Naujienlaiškis: 2020 m. sausis - kovas (EN)
Naujienlaiškis: 2020 m. sausis - kovas (EN)
Naujienlaiškis: 2019 m. spalis - gruodis (EN)
Naujienlaiškis: 2019 m. spalis - gruodis (EN)
Naujienlaiškis: 2019 m. liepa - rugsėjis (EN)
Naujienlaiškis: 2019 m. liepa - rugsėjis (EN)
Naujienlaiškis: 2019 m. balandis - birželis (EN)
Naujienlaiškis: 2019 m. balandis - birželis (EN)
Naujienlaiškis: 2019 m. sausis - kovas (EN)
Naujienlaiškis: 2019 m. sausis - kovas (EN)
Naujienlaiškis: 2018 m. spalis - gruodis (EN)
Naujienlaiškis: 2018 m. spalis - gruodis (EN)
Naujienlaiškis: 2018 m. liepa - rugsėjis (EN)
Naujienlaiškis: 2018 m. liepa - rugsėjis (EN)
Naujienlaiškis: 2018 m. balandis - birželis (EN)
Naujienlaiškis: 2018 m. balandis - birželis (EN)
Naujienlaiškis: 2018 m. sausis - kovas (EN)
Naujienlaiškis: 2018 m. sausis - kovas (EN)
Naujienlaiškis: 2017 m. spalis - gruodis (EN)
Naujienlaiškis: 2017 m. spalis - gruodis (EN)
Naujienlaiškis: 2017 m. liepa - rugsėjis (EN)
Naujienlaiškis: 2017 m. liepa - rugsėjis (EN)
Naujienlaiškis: 2017 m. balandis - liepa (EN)
Naujienlaiškis: 2017 m. balandis - liepa (EN)
Naujienlaiškis: 2017 m. sausis - kovas (EN)
Naujienlaiškis: 2017 m. sausis - kovas (EN)
Naujienlaiškis: 2016 m. spalis - gruodis (EN)
Naujienlaiškis: 2016 m. spalis - gruodis (EN)
Naujienlaiškis: 2016 m. liepa - rugsėjis (EN)
Naujienlaiškis: 2016 m. liepa - rugsėjis (EN)
Naujienlaiškis: 2016 m. balandis - birželis (EN)
Naujienlaiškis: 2016 m. balandis - birželis (EN)
Naujienlaiškis: 2016 m. sausis - kovas (EN)
Naujienlaiškis: 2016 m. sausis - kovas (EN)
Naujienlaiškis: 2015 m. spalis - gruodis (EN)
Naujienlaiškis: 2015 m. spalis - gruodis (EN)
Naujienlaiškis: 2015 m. birželis - rugsėjis (EN)
Naujienlaiškis: 2015 m. birželis - rugsėjis (EN)
Naujienlaiškis: 2015 m. kovas - gegužė (EN)
Naujienlaiškis: 2015 m. kovas - gegužė (EN)
Naujienlaiškis: 2014 m. lapkritis - 2015 m. vasaris (EN)
Naujienlaiškis: 2014 m. lapkritis - 2015 m. vasaris (EN)
Naujienlaiškis: 2014 m. rugpjūtis - lapkritis (EN)
Naujienlaiškis: 2014 m. rugpjūtis - lapkritis (EN)
Naujienlaiškis: 2014 m. gegužė - rugpjūtis (EN)
Naujienlaiškis: 2014 m. gegužė - rugpjūtis (EN)
Naujienlaiškis: 2014 m. vasaris - gegužė (EN)
Naujienlaiškis: 2014 m. vasaris - gegužė (EN)
Naujienlaiškis: 2013 m. spalis - 2014 m. vasaris (EN)
Naujienlaiškis: 2013 m. spalis - 2014 m. vasaris (EN)
Naujienlaiškis: 2013 m. birželis - spalis (EN)
Naujienlaiškis: 2013 m. birželis - spalis (EN)
Naujienlaiškis: 2013 m. vasaris - birželis (EN)
Naujienlaiškis: 2013 m. vasaris - birželis (EN)