Naujienos

Įgūdžių mobilumo partnerystės: inovatyvus požiūris darbo migracijos srityje

2022 03 03


Kaip Europos Sąjungos (ES) valstybės narės sprendžia augančius darbuotojų mobilumo ir jų turimų įgūdžių trūkumo klausimus? Ieškant atsakymų į rūpimus klausimus, naujame Europos migracijos tinklo (EMN) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) tematiniame pranešime pristatomos Bendrijos narių, ES nepriklausančių valstybių ir tarptautinių organizacijų patirtys, susijusios su įgūdžių mobilumo partnerystėmis, kuriomis skatinamas tvarus požiūris į kvalifikuotų darbuotojų migraciją ir jų mobilumą.

2020 m. Migracijos ir prieglobsčio paktas pabrėžė naujų teisinių kelių svarbą darbo migracijos srityje, kuriais būtų derinami darbuotojų įgūdžiai ir sprendžiamas darbo jėgos trūkumo klausimas. Tokiame kontekste ir atsižvelgiant į precedento neturinčius demografinius pokyčius, technologinį vystymąsi ir augantį darbuotojų mobilumą, įgūdžių mobilumo partnerystės su trečiosiomis šalimis gali dalinai prisidėti prie darbuotojų įgūdžių gerinimo Sąjungoje. Dėl šios priežasties bendrame EMN-EBPO tematiniame pranešime pristatomos valstybių patirtys bandant įgyvendinti įgūdžių mobilumo partnerystes, kartu supažindinant su panašiomis iniciatyvomis ES ir globaliu mastu.

Atsakydamos į užduotus klausimus, kelios EMN valstybės narės teigė, kad jų valstybėse vykdomos iniciatyvos turi įgūdžių mobilumo partnerystėms būdingų bruožų. EMN valstybės kaip pavyzdžius įvardino vystomojo bendradarbiavimo projektus, kurie apima darbuotojų įgūdžių ugdymą ir daugelio suinteresuotų šalių įtraukimą, mokymą ir mobilumo užtikrinimą. Tuo tarpu tematiniame pranešime taip pat buvo pateikti ne ES valstybių pavyzdžiai, kaip Azijos Ramiojo vandenyno technikos koledžas, kurį sudaro mokymų centrai, veikiantys penkiose skirtingose Ramiojo vandenyno valstybėse. Mokymosi centrai siūlo profesines karjeros konsultacijas visame regione ir suteikia kvalifikaciją, leidžiančią absolventams pretenduoti į darbo migracijos programas Australijoje. Kitas EMN-EBPO pranešime išryškėjęs pavyzdys - Korėjos leidimų sistema laikinam ir neprofesionaliam įdarbinimui, kuri grindžiama dvišaliais santykiais su 16 šalių partnerių.

Kaip galima matyti, įgūdžių mobilumo partnerystes tyrime dalyvavusios valstybės laiko vertinga politikos priemone darbuotojų įgūdžių ugdymui ir darbo jėgos mobilumo užtikrinimui. Ši politikos priemonė gali padėti paskirties šalims patenkinti darbo rinkos poreikius ir pagerinti migrantų karjeros perspektyvas, taip pat prisidedant prie vystymosi pačiose migrantų kilmės šalyse. Nepaisant to, įgūdžių mobilumo partnerystės turi savų iššūkių. Tarptautinė migracijos organizacija pateikė aštuonias esmines sąlygas, kurios reikalingos sėkmingam tokio pobūdžio iniciatyvos įgyvendinimui. Išvardintos sąlygos apima ilgalaikį ir vidutinės trukmės planavimą, daugiašalį požiūrį ir politikos nuoseklumą, duomenų prieinamumą įrodymais grįstai politikai, plėtrą vietos lygmeniu ir darbo vietų kūrimą, įgūdžių klasifikavimą ir pripažinimą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu, galimybę spręsti socialinius įdarbinimo ir mobilumo aspektus, migracijos priežasčių įtraukimą bei, galiausiai, išlaidų mažinimą ir jų pasidalijimą.

Nuoroda: 
Tematinis pranešimas (EN)